22 722 44 19 Biuro@fpkkable.com.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe FPK Sp. z o.o. informuje Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FPK Sp. z o.o. ul. Poznańska 312, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 1181668540, REGON: 015347663, KRS: 0000153720, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa w Warszawie XIV Wydział   Gospodarczy, kapitał zakładowy: 116 000,00 PLN;
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Poznańska 312, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub e-mail: daneosobowe@fpkkable.com.pl;
 3. Inspektor ochrony danych w FPK Sp. z o.o.  nie został wyznaczony;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na wzajemnych operacjach handlowych, koordynacji działań handlowych, marketingowych, szkoleniowych, oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz wiedzy w przedmiocie prowadzonej działalności;
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
 7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 8. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom zrzeszonym w Grupie Zakupowej EL-SIGMA i poza tym nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem daneosobowe@fpkkable.com.pl lub kontakt pisemny: ul. Poznańska 312, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 

Z poważaniem,

 

FPK Sp. z o.o.